TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

15.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak (6. maddesi hariç) yürürlüğe giren 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında kanunun 6’ncı maddesinde “Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır” hükmü yer almaktadır.  İlgili maddenin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) onbinde yedi buçuk oranında turizm payı alınacağı belirtilmiştir.

Turizm payı beyanı ve tahsiline ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin 1 Sıra No’lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin, Tanımlar başlıklı 3’üncü maddesinde seyahat acentası; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeler olarak tanımlanmıştır.

7183 sayılı Kanun ile 1 Sıra No’lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere göre Seyahat Acentaları tarafından yapılacak işlemlere dair açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

A. Beyanı

1. 14/9/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat acentası belgesi alan işletmeler “turizm payı” ödemek ve “Turizm Payı Beyannamesi” vermekle mükelleftir.

2. Seyahat Acentaları 1 Sıra No’lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nin yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde;

a. Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvurarak

b. Veya dilekçe ile (doğrudan ya da taahhütlü posta yoluyla) yetkili vergi dairesine müracaat ederek, Turizm payı mükellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar.

c. 1 Sıra No’lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığından ve yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden 18/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar mükellefiyet tesis işlemini gerçekleştirmek zorundadırlar.

3. Turizm Payı Beyannamesi;

a. Kurumlar Vergisi mükellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kooperatifler, İktisadi İşletmeler vb) için aylık,

b. Diğerleri (gelir vergisi mükellefleri, adi ortaklıklar vb) için 3 aylık dönemler halinde verilecektir.

4. Turizm payı mükellefiyeti 1/10/2019 tarihi itibariyle başladığından kurumlar vergisi mükellefleri ilk aya ilişkin (01/10/2019-31/10/2019 dönemine ilişkin) Turizm Payı Beyannamesini 30/11/2019 tarihine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

5. Kurumlar vergisi dışında kalan mükellefler (gelir vergisi mükellefleri, adi ortaklıklar vb) ilk Turizm Payı Beyannamesini (2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı için) 31/01/2020 tarihine kadar vereceklerdir.

6. Turizm Payı Beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.

7. Turizm payı, beyanname verme süresi içinde (beyanname verilen ayın son günü) ödenecektir.

 8. Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar ilgili dönemde satış veya gelir elde etmeseler dahi beyanname vermek zorundadırlar. Bu durumda beyanname “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek verilecektir.

9. Beyanname mükelleflerin (turizm payı ödemek zorunda olanların) kendileri tarafından veya varsa 3568 sayılı Kanuna göre yetkilendirdikleri meslek mensupları tarafından elektronik ortamda verilebilecektir.

10. Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.

 

B. Turizm Payı Hesabı ve Oranı

11. Turizm Payı, Seyahat Acentalarının esas faaliyetleri ile ilgili elde ettikleri tutarlar üzerinden hesaplanacaktır. Bu tutarlara sübvansiyonlar, vade farkları, kur farkları gibi hasılatlar ilave edilecek; satış iskontoları, iadeler, olumsuz kur farkları gibi indirimler düşülecektir.

Buna göre net satışlar aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Net Satışlar : (Esas Faaliyete İlişkin Satışlar + Sübvansiyonlar + Satış Tarihindeki Vade Farkları + İhracatla İlgili Dönem İçinde Ortaya Çıkan Kur Farkları) – (Satış İskontoları + Satış İadeleri + İhracatla İlgili Dönemde Ortaya Çıkan Olumsuz Kur Farkları)

12. Seyahat Acentaları tarafından yapılacak münferit uçak bileti satışları hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde seyahat acentası faaliyetleri dışında elde edilen hasılatlar turizm payı hesabında dikkate alınmayacaktır.

13. Turizm Payı hesabında tahakkuk esası geçerli olacaktır.

14. Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları için on binde yedi buçuk’tur (Turizm Payı Matrahı X 0,00075).

 

C. Diğer Hususlar

15. Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

16. Bu durumda herhangi bir şekilde süresinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi VUK’daki esaslara göre süresinden sonra pişmanlıkla verilebileceği gibi, süresinde verilen beyannameler için daha sonradan düzeltme beyannamesi de verilebilecektir.

17. Tahakkuk ettiği halde süresinde ödenmeyen Turizm Payı için ödeme tarihinde 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanacaktır.

18. Ödenen Turizm Payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

 

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.11.2019 tarihinde yapılan duyuru ile, turizm payı beyannamesinin uygulamaya açılmış olduğu ve mükelleflerce beyanname düzenleme programı (BDP) güncellenmek suretiyle bilgisayarlarına indirilebileceği ve beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin mükellefiyet açılışı için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Turizm Payı Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi doldurmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile müracatta bulunabilecekleri açıklaması yapılmıştır.

Turizm Payı ve Turizm Payı Beyannamesi ile ilgili yayımlanan 7183 sayılı Kanun, 1 Sıra No’lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ve 4/11/2019 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu’nun birer örneği yazımıza eklenmiş olup, tereddüt edilen özellikli konulara ilişkin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

TÜM HABERLER
14  Ağustos  2020
TÜRSAB Heyetimiz, Artvin Vali Yardımcısı Sayın Ömer Özbay ve Artvin İl Kültür ...
HABERİ OKU
14  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
14  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi’nin Kapanış Toplantı...
HABERİ OKU
13  Ağustos  2020
TÜRSAB Heyetimiz, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözeti...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Asya Bölge Temsil Kurulumuzun Bilgilendirme Toplantısı Genel Merkezimizde Gerçe...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Birliğimiz Önderliğindeki TOURiBOOST Projesinde Son Aşamaya Gelindi
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Ağustos  2020
Sümela Manastırı Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Turizm Gazetecileri Soruyor Canlı Yayını
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+PROGRAMI Stratejik Ortaklık Projesi Final Toplantısı Hak...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke Tv'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Turizm Muhasebesi Eğitimimiz Başladı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Kuk TRT Haber'e Konuk Olacak
HABERİ OKU
09  Ağustos  2020
Ali Bilir ile Sektörün Nabzı Canlı Yayını
HABERİ OKU