57be26c5-c23e-4866-9f23-e3e57130da91KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMAkamuoyuna-zorunlu-aiklama-1truekamuoyuna-zorunlu-aiklama-12019-10-08T17:17:442019-10-08T17:17:44trueÖzel kanunla 1972 yılında kurulmuş, Anayasamızda tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak Sayın Bakanımızın bir televizyon programında dile getirdiği ve turizm sektörünün gündeminde yer bulan bazı hususlara açıklık getirmek zorunluluğu hasıl olmuştur./Images/Content/57be26c5-c23e-4866-9f23-e3e57130da91-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ouml;zel kanunla 1972 yılında kurulmuş, Anayasamızda tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek &ouml;rg&uuml;t&uuml; olan T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak Sayın Bakanımızın bir televizyon programında dile getirdiği ve turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n g&uuml;ndeminde yer bulan bazı hususlara a&ccedil;ıklık getirmek zorunluluğu hasıl olmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 8 Ekim 2019 g&uuml;n&uuml; katıldığı Fox Tv&rsquo;de yayınlanan &ldquo;İsmail K&uuml;&ccedil;&uuml;kkaya ile &Ccedil;alar Saat&rdquo; programında seyahat acentalarının merakla yasalaşmasını beklediği yeni Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı hakkında; &ldquo;taslağın seyahat acentalarının bilgisi olmadan hazırlandığı, hatta y&ouml;netim kurulu &uuml;yelerinin dahi bilgisinin olmadığı, seyahat acentalarının &uuml;ye olduğu derneklerle paylaşılmadığı&rdquo; ile &ldquo;seyahat acentaları a&ccedil;ısından tekelci h&uuml;k&uuml;mler i&ccedil;erdiği, taslak yasalaşırsa bankaların mil programlarının bir gecede sona erdirilmek zorunda kalacağını&rdquo; ifade etmiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sayın Bakanımızın a&ccedil;ıklamalarında yer alan hususlarda, sehven olduğuna inandığımız, yoğun ve gergin tempoda unuttuğunu d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z yanılgılar mevcuttur. A&ccedil;ıklamada yer alan ifadelerin d&uuml;zeltilmemesi halinde T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netim Kurulunun yaptığı &ccedil;alışmalarla ilgili ciddi ithamlar i&ccedil;ermesi s&ouml;z konusudur. Bu itibarla televizyon ekranlarından yapılan a&ccedil;ıklamalar ile ilgili kamuoyuna bazı bilgileri vermek gereği doğmuştur. B&ouml;ylece hem kamuoyunu aydınlatmak hem de kendisinin sehven olduğuna inandığımız ifadelerinin d&uuml;zeltilmesine imk&acirc;n sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgileri değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>KANUN TASLAĞI T&Uuml;RSAB VE BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bakanlığımızda yasalaşması beklenen yeni Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı, Birliğimiz Hukuk M&uuml;şaviri, bazı y&ouml;netim kurulu &uuml;yeleri ve Bakanlığımızın Genel M&uuml;d&uuml;r, Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı, Daire Başkanı, Şef ve Danışman niteliğinde kadroları ile birlikte, ilki Eyl&uuml;l 2018&rsquo;de olmak &uuml;zere; Şubat 2019&rsquo;a kadar s&uuml;ren, her biri 8-10 saatlik 20&rsquo;den fazla toplantı sonucu oluşmuştur. Bu hususun g&ouml;rmezden gelinmesi, hepsi kayıt altındaki bu &ccedil;alışmalara katılan, hafta sonlarını bu &ccedil;alışma i&ccedil;in feda eden, gece yarılarına kadar Bakanlıkta taslağa katkı sunmak i&ccedil;in gayret eden Bakanlığımızın Değerli Kadrolarına haksızlık etmek olacaktır.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bakanlığımızın Değerli Y&ouml;netici B&uuml;rokratları ile birlikte yapılan &ccedil;alışmalarda &ccedil;eşitli Bakanlıklar ziyaret edilmiş, g&ouml;r&uuml;şleri alınmış, yapılan t&uuml;m &ccedil;alışmalar b&uuml;y&uuml;k bir iş birliği i&ccedil;inde ve kayıt altında paylaşılmıştır. Ortaya konulan taslak, &ccedil;alışmaya katılanların tamamınca benimsenen g&ouml;r&uuml;şler &ccedil;er&ccedil;evesinde oluşmuştur. Burada bir kez daha vurgulamak gerekirse, Bakanlığımızın en az beş, zaman zaman altı, yedi kişiyle katıldığı &ccedil;alışmalarda ortaya &ccedil;ıkan taslak, televizyon ekranlarından belirtildiği gibi, T&Uuml;RSAB tarafından hazırlanmış bir taslak değil, ağırlıklı olarak Bakanlık B&uuml;rokratlarının yer aldığı &ccedil;alışma grubunun hazırladığı taslaktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bir hususu daha belirtmemek Sayın Bakanımıza haksızlık olacaktır: Kanun Taslağı ile ilgili &ccedil;alışma grubu kendisinin talimatı ile oluşturulmuş ve &ccedil;alışmalar kendisinin bilgisi dahilinde ger&ccedil;ekleşmiştir. Hatta zaman zaman taslakta yer alan hususlarla ilgili kendisi de eleştiri ve &ouml;nerileri ile katkıda bulunmuştur.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>KANUN TASLAĞI BİZZAT SAYIN BAKAN TARAFINDAN DERNEKLER DAHİL SEKT&Ouml;RE BEŞ AYRI TOPLANTIDA SUNULMUŞ VE TARTIŞILMIŞTIR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanun taslağı ile ilgili olarak Sayın Bakanımızın d&uuml;zenlediği, toplantıya katılacakları belirlediği ve bizzat y&ouml;nettiği biri Antalya&rsquo;da, diğerleri İstanbul&rsquo;da olmak &uuml;zere 5 toplantı ger&ccedil;ekleştirilmiş, bu toplantılarda Bakanlığımız yetkilileri kanun taslağını katılımcılara sunmuştur. Bu toplantılara, &uuml;ye sayılarına ve &ccedil;alışma alanlarına dahi bakılmaksızın sekt&ouml;rdeki t&uuml;m dernek y&ouml;neticileri davet edilmiş, davet edilen dernekler birden &ccedil;ok kişi ile katılım g&ouml;stermiştir.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yapılan sunum ve ardından ger&ccedil;ekleşen tartışmalarda &ccedil;ok k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir iki husus dışında taslağın bir an &ouml;nce yasalaşması temennisi herkes tarafından dile getirilmiştir. Bu toplantıların tamamında sunulan taslak katılımcılarca beğenilmiş, &ccedil;alışmalar takdir edilmiş ve Bakanımız bu taslağın Haziran 2019&rsquo;dan &ouml;nce yasalaşacağı s&ouml;z&uuml;n&uuml; katılımcılara bizzat vermiştir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>KANUN TASLAĞI T&Uuml;RSAB TV DAHİL BİR &Ccedil;OK MECRADA SEYAHAT ACENTALARINA SUNULMUŞTUR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanun taslağının i&ccedil;erdiği esaslar, taslakta yer alan d&uuml;zenlemeler &ccedil;eşitli mecralarda; toplantılarda, BTK &uuml;yeleri ve İhtisas Başkanlıkları ile T&Uuml;RSAB TV programlarında ise t&uuml;m kamuoyu ile paylaşılmış olup bu kayıtlar halen erişilebilir olarak Birliğimizin kamuoyuna a&ccedil;ık arşivlerinde yer almaktadır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanun taslağının metin olarak paylaşılmaması ise bizzat kendisinin &ouml;nerisi ve tercihi olarak uygulanmıştır. Metin &uuml;zerinde doğacak tartışmaların taslağın yasalaşmasının &ouml;n&uuml;nde engel olacağını kendisi de yukarıda belirtilen toplantılarda katılımcılara bizzat ifade etmiştir. Kaldı ki Bakanlığımızın Turizm Ajansı ile ilgili &ccedil;alışmasında kanun metninin sekt&ouml;r tarafından TBMM&rsquo;ne sevk sonrasında &ouml;ğrenildiği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde Bakanlık nezdindeki taslakların paylaşılmamasının bizzat kendi &nbsp;iradesinin sonucu olduğu a&ccedil;ıktır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; &uuml;zere; Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı Sayın Bakanın ifade ettiği gibi T&Uuml;RSAB tarafından hazırlanarak Bakanlığa teslim edilen, kimsenin haberdar olmadığı bir &ccedil;alışma değil, tam tersine Birliğimiz ile Bakanlık tarafından yoğun ve uzun bir &ccedil;alışma ve iş birliği i&ccedil;inde hazırlanan, hatta bizzat kendisinin de katkılarını esirgemediği bir taslaktır. &Ouml;te yandan taslağın seyahat acentalarının bilgisi dışında hazırlandığı ve halen bilinmediği y&ouml;n&uuml;ndeki ifadenin de hatalı olduğu a&ccedil;ıktır. Bu itibarla sehven olduğuna inandığımız, ger&ccedil;eği yansıtmayan ifadelerin d&uuml;zeltilmesini umuyoruz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>KANUN TASLAĞINDA HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI H&Uuml;K&Uuml;MLER YER ALMAMAKTADIR</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Televizyondan ifade edilen, taslakla ilgili &ldquo;tekelci h&uuml;k&uuml;mler i&ccedil;eriyor&rdquo; ifadesi de maalesef yine şanssız bir ifade olmuştur. Kendisi de i&ccedil; turizm alanında seyahat acentalığı meslek erbabı olan Sayın Bakanımızın yoğun &ccedil;alışma temposu i&ccedil;inde seyahat acentacılığından uzak kalması, diğer seyahat acentalarının yaşadığı sıkıntıları yaşamıyor olması nedeniyle olsa gerek, mesleğimize bakış a&ccedil;ısında da sorun oluşmuştur. &nbsp;Seyahat acentacılığı faaliyeti, Sayın Bakanımız d&ouml;neminde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren Seyahat Acentaları Birliği Y&ouml;netmeliğinde tanımlandığı &uuml;zere; mesleki ticari işletme faaliyetidir. T&Uuml;RSAB, kanunla tanımlanmış bir mesleği ifa etme hakkına sahip olan seyahat acentalarını temsil eden ve Anayasada ifade edilen meslek &ouml;rg&uuml;t&uuml;d&uuml;r.&nbsp; Bilindiği gibi, her meslek, kamu g&uuml;venliği i&ccedil;in meslek erbaplarınca ifa edilir. Yani mesleki faaliyetlerde meslek erbapları a&ccedil;ısından m&uuml;nhasırlık s&ouml;z konusudur. Mesleki faaliyetleri seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşların yapmasının engellenmesinin &ldquo;tekelcilik&rdquo; olarak bizzat Bakan tarafından nitelemesi, kendisinin yoğunluk ve yorgunluktan kaynaklanan hatalı ifadesi olduğuna inanıyoruz. Bankaların seyahat acentacılığı yapmaları ya da ayrıcalıklı durumlarını kullanarak seyahat acentaları arasında haksız rekabete neden olan uygulamalarını korumak en son K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanı&rsquo;nın g&ouml;revi olmalıdır.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanun taslağı, Bakanlığımız tarafından t&uuml;m ilgili Bakanlık ve kurumlara g&ouml;nderilmiş, Bakanlıklardan taslağa ilişkin g&ouml;r&uuml;şler toplanmıştır. Bu g&ouml;r&uuml;şlerin i&ccedil;inde &ldquo;tekelcilik&rdquo; anlamında bir g&ouml;r&uuml;ş ya da eleştiri mevcut değildir. Ayrıca kanunun seyahat acentaları ve t&uuml;m turizm sekt&ouml;r&uuml;nde tekelleşmeye karşı h&uuml;k&uuml;mler taşıması Birliğimizin g&ouml;r&uuml;şlerine uygun olup, mevcut ticari tekelleşmeyle m&uuml;cadele edilmesi gerekmektedir d&uuml;ş&uuml;ncesindeyiz.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yaşanan Thomas Cook olayında da g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; &uuml;zere; olası başka iflaslarda yaşanabilecek sıkıntıları aşmak i&ccedil;in, T&uuml;rk t&uuml;keticilerin benzeri durumlarda sorun yaşamamaları i&ccedil;in kanun taslağında yer alan d&uuml;zenlemelere ihtiya&ccedil;, aciliyet kazanmıştır. Bu kadar &ouml;nemli bir durum varken ve Thomas Cook olayında &uuml;lkemiz turizmcilerinin g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; zararlar konusunda da hatalı değerlendirmeler ve kararlar ortada iken Bakanlığın turizmcileri bırakıp bankaların &ccedil;ıkarlarının zedelenme ihtimali i&ccedil;in kanunu bekletmesinin takdiri kamuoyunundur.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sayın Bakanımızın ifade ettiği ve Birliğimizi itham edecek nitelikteki hatalı a&ccedil;ıklamaların d&uuml;zeltileceğine inanıyor, durumu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz..</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>(T&Uuml;RSAB)</strong></span></span></p> truefalseApproved2019-10-08T17:23:18.1672019-10-10T15:00:32.0470810Ekim20190810Ekim2019076b9d3f-b514-4393-9911-bfacd1bb06f0BTK Seçimlerinde Oy Kullanacak Üyelerimizin Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Bilgilerinin TÜRSAB Online Güncellemeleri Hakkında Duyurubtk-seimlerinde-oy-kullanacak-temsil-ve-ilzama-yetkili-uyelerimizin-tursab-online-guncellemeleri-hakkinda-duyurutruebtk-seimlerinde-oy-kullanacak-temsil-ve-ilzama-yetkili-uyelerimizin-tursab-online-guncellemeleri-hakkinda-duyuru2019-09-30T12:01:472019-09-30T12:01:47falseSeyahat acentanızın merkezinin kurulu bulunduğu Bölge Temsil Kurulu Seçimlerinde, seçme ve seçilme haklarınızı kullanabilmeniz için 13.10.2019 tarihine kadar, acentanızın temsil ve ilzama yetkili kişisini, https://online.tursab.org.tr/ linki ile erişebileceğiniz TÜRSAB Online üzerinden güncellenmeniz gerekmektedir./Images/Content/076b9d3f-b514-4393-9911-bfacd1bb06f0-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Değerli &Uuml;yelerimiz,</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Seyahat acentanızın merkezinin kurulu bulunduğu B&ouml;lge Temsil Kurulu Se&ccedil;imlerinde, se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme haklarınızı kullanabilmeniz i&ccedil;in 13.10.2019 tarihine kadar, acentanızın temsil ve ilzama yetkili kişisini, <a href="https://online.tursab.org.tr/">https://online.tursab.org.tr/</a> linki ile erişebileceğiniz T&Uuml;RSAB Online &uuml;zerinden g&uuml;ncellenmeniz gerekmektedir.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Online hesap bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanızı m&uuml;teakip, men&uuml;den &ldquo;Temsil ve İlzam Yetkili Formu&rdquo; se&ccedil;eneğini tıklayarak forma ulaşabilir ve sayfadaki a&ccedil;ıklamalar doğrultusunda g&uuml;ncellemelerinizi ger&ccedil;ekleştirebilirsiniz.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB Online hesabı bulunmayan acentalarımızın, giriş panelinin sol altında bulunan linki takip etmek suretiyle yeni hesap oluşturabileceği hususunu da bilgilerinize sunarız.&rdquo;</strong></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/0124b7e3-e8e8-4c70-86bd-28ab5f65cf69.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/0124b7e3-e8e8-4c70-86bd-28ab5f65cf69.jpg" style="width:45%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/4eab76e0-a2a7-47f6-8686-7a58ecd80eec.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/4eab76e0-a2a7-47f6-8686-7a58ecd80eec.jpg" style="width:50%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a8c6fc6b-0d0f-4bbe-ac30-343e204a7e0f.jpg"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/a8c6fc6b-0d0f-4bbe-ac30-343e204a7e0f.jpg" style="width:45%" /></strong></a></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/7e10e395-f7c4-44e4-a838-97a26398a2e7.jpg"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/782eded2-d5e9-4cb9-9f99-d504d96ee8f6.jpg" style="width:40%" /></a></p> truefalseApproved2019-09-30T12:02:47.052019-09-30T14:16:11.3673009Eylül20193009Eylül20190b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaların Temsil ve İlzama Yetkili Sahip ve Ortakları için Vize Başvuru Hizmetitursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmettruetursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmet2019-07-30T17:12:132019-07-30T17:12:13falseBirliğimiz üyesi tüm seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara’dan yapılacak başvurularda ‘’Vize Başvuru’’ desteği sağlamak amacıyla kurulan TÜRSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor. /Images/Content/0b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1-thumb.jpg<p>Birliğimiz &uuml;yesi t&uuml;m seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara&rsquo;dan yapılacak başvurularda &lsquo;&rsquo;Vize Başvuru&rsquo;&rsquo; desteği&nbsp;sağlamak amacıyla kurulan T&Uuml;RSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor.&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Destek Hizmeti, aşağıdaki prensipler kapsamında seyahat acentalarının vize s&uuml;re&ccedil;lerine destek oluyor: </strong></p> <ol> <li>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası sahipleri veya ortakları, Schengen &uuml;lkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda&rsquo;da turistik ve ticari ama&ccedil;lı vize başvurularını yapabiliyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız, vize başvuru hizmetlerini ilgili &uuml;lkelerin Başkonsolosluk ve B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirlerinden ger&ccedil;ekleştiriyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız sadece vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirme, eksik evrakları tamamlama ve işlemi tamamlanmış pasaportların teslim alınması konularında hizmet veriyor.<br /> Departmanımız, aynı zamanda vize başvuruları i&ccedil;in de bir koordinasyon desteği sağlıyor.&nbsp;Başvuru sahiplerinin; başvuru yapacağı &uuml;lkeyi, başvuru yapacağı vize kategorisini belirtmesi gerekmekte olup, departmanımız danışmanlık hizmeti istenen konulara dair y&ouml;nlendirmeleri yapmayacaktır.<br /> &nbsp;</li> <li>İstanbul ve Ankara&rsquo;dan vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirecek &uuml;yelerimiz hazırlamış olduğu evrakları şahsen veya seyahat acentası tarafından usul&uuml;ne uygun olarak yetkilendirilmiş &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığı ile Birliğimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.<br /> İstanbul ve Ankara dışında ikamet eden ancak İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin yetki alanlarında olan &uuml;yelerimiz, vize başvuru dosyalarını Birliğimize kargo ile iletebilecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuru s&uuml;recinde yetkili tek mercii ilgili konsolosluklar olup;</li> </ol> <ul> <li>Vize başvurularının sonu&ccedil;lanma s&uuml;resi,</li> <li>Vize başvurularının olumlu y&ouml;nde sonu&ccedil;lanması,</li> <li>Vize s&uuml;relerinin belirlenmesi,<br /> hususlarında Birliğimizin m&uuml;dahale yetkisi bulunmuyor.</li> </ul> <ol start="6"> <li>T&Uuml;RSAB&rsquo;a yapılacak vize m&uuml;racaatlarında vize işlemleri sonu&ccedil;lanıncaya kadar herhangi bir mazeret belirtilerek, pasaportun geri alınması m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yapılacak m&uuml;racaatlarda bu hususun g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması tarafımızdan rica olunur.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuruları i&ccedil;in hazırlanması gereken evraklar; vize istenilen &uuml;lkeye ve seyahat i&ccedil;eriğine g&ouml;re farklılık g&ouml;stermektedir. G&uuml;ncel evrak bilgisi i&ccedil;in T&Uuml;RSAB Vize Birimi ile iletişime ge&ccedil;ilmelidir.<br /> &nbsp;</li> <li>&Uuml;lkeden &uuml;lkeye farklılık g&ouml;steren vize har&ccedil; bedeli tutarları yetkililerimiz tarafından sizlere bildirilecek olup, har&ccedil; bedelleri Birliğimiz hesabına yatırılarak &ouml;deme dekontu başvuru esnasında T&Uuml;RSAB Vize departmanına iletilmelidir. &Ouml;demesi yapılmamış veya eksik evrak ile g&ouml;nderilen vize başvuru dosyaları, Birliğimizce işleme alınmamaktadır.<br /> &nbsp;</li> <li>Birliğimiz hesabına yatırılacak olan vize &uuml;cret dekontunun a&ccedil;ıklama kısmında aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:</li> </ol> <ul> <li>Vize başvuru sahibinin adı soyadı,</li> <li>Seyahat acentasının unvanı,</li> <li>Vize başvurusunda bulunulacak &uuml;lke,<br /> &nbsp;</li> </ul> <ol start="10"> <li>&nbsp;Vize talebinin reddedilmesi durumunda, &ouml;denmiş olan vize &uuml;cretleri ve başvuru evrakları iade edilmeyecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İlk Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin başvuru sırasında şahsen bulunması zorunludur. 25 Eyl&uuml;l 2014 tarihinden itibaren Schengen vizesi i&ccedil;in başvuru yapan başvuru sahiplerinin biometrik verilerini (Alınan parmak izi bilgileri 5 yıl s&uuml;reyle ge&ccedil;erli olacaktır. Malta, Polonya, Avusturya, Norve&ccedil;, Finlandiya, Litvanya hari&ccedil;.) Avrupa Vize Bilgi Sistemi&#39;ne kaydettirmesi zorunludur.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İşlemi tamamlanmış t&uuml;m pasaportlar T&Uuml;RSAB Vize Departmanı yetkililerimiz tarafından teslim alınacaktır. Ancak İspanya ve Malta vize başvuruları i&ccedil;in İstanbul dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin pasaportları Konsolosluk kargo birimince başvuru sahiplerine &uuml;cret karşılığında g&ouml;nderilecektir.&nbsp;</li> </ol> <ul> <li>Pasaportlarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığıyla teslim alacak &uuml;yelerimiz, şirket antetli k&acirc;ğıdına yazılmış kaşe ve ıslak imzalı vek&acirc;letname belgesine ek olarak teslim alacak kişinin kimlik fotokopisini de yetkililerimize sunmaları gerekmektedir.</li> </ul> <ol start="13"> <li>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Hizmeti ile ilgili &ouml;nemli bilgiler &amp; vize y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri, vize talep formu ve T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri ekte yer almaktadır.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla vize başvuru hizmeti almak isteyen seyahat acentalarımızın vize uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi almak i&ccedil;in <a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a>e-mail adresine soru ve&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlerini iletmeleri &ouml;nemle rica olunur.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla yapılacak olan vize başvuruları ilgili &uuml;lkenin İstanbul ve Ankara&rsquo;daki vize başvuru merkezlerine T&Uuml;RSAB yetkili personelleri aracılığıyla teslim ediliyor.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı Aracılığıyla Vize Alınabilecek &Uuml;lkeler </strong></p> <p>Almanya, ABD, Avusturya, Bel&ccedil;ika, Bulgaristan, &Ccedil;ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsve&ccedil;, İsvi&ccedil;re, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, L&uuml;ksemburg, Macaristan, Malta, Norve&ccedil;, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlgili Birim / İrtibat: </strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez / İstanbul </strong></p> <p><strong>Vize Departmanı </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0212 259 84 04</p> <p><strong>Dahili Numaralar:295/367/368 </strong></p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza 10C 4.Kat 34349 Fulya/Beşiktaş/İstanbul </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Ankara Vize Ofisi </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0312 212 33 67</p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:emin.yildirim@tursab.org.tr">emin.yildirim@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak No:39/6 &Ccedil;ankaya / Ankara </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vize Başvuru Hizmeti i&ccedil;in Hesap Numaraları </strong></p> <p><strong>Yapı ve Kredi Bankası /Fulya Şubesi (1220) </strong></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi </strong></p> <p><strong>TL IBAN </strong>:TR64 0006 7010 0000 0057 6763 10</p> <p><strong>USD IBAN </strong>:TR95 0006 7010 0000 0055 6358 42</p> <p><strong>EURO IBAN </strong>:TR26 0006 7010 0000 0055 6471 72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ek-1: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ddc7e0c6-4da7-4965-8b2d-809c13c8e951.doc">&Ouml;nemli Bilgiler &amp; &Ouml;nemli Duyurular i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-2: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/012cc7f5-f381-4f8f-897f-7b884c8b5861.xlsx">Vize Talep Formu&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-3: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/b62d14f0-727b-4aec-ab2d-06e3c70acfe9.docx">T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> truefalseApproved2019-07-30T17:17:26.162019-07-30T17:29:20.4273007Temmuz20193007Temmuz2019d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019travel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-2019truetravel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-20192019-07-18T15:14:382019-07-18T15:14:38falseTravel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019/Images/Content/d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/52d7db83-d3e6-46a4-9e8c-3ce6b01a13b7.JPG" style="width:%100" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı himayelerinde d&uuml;zenlenen &lsquo;Travel Turkey İzmir&rsquo; Turizm Fuar ve Kongresi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin turizm alanındaki en &ouml;nemli buluşmalarından biri olarak T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla <strong>13. kez 5-7 Aralık 2019 </strong>tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl 43 farklı &uuml;lkeden 1.217 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 101 farklı &uuml;lkeden 44.022 kişi tarafından ziyaret edilmiş, ger&ccedil;ekleşen ticari g&ouml;r&uuml;şmeler, satın alıcılarla yapılan anlaşmalar ve artan nitelikli ziyaret&ccedil;isiyle katılımcıları fuarda hedeflerine ulaştırmıştır. 2019 yılında da artan yeni firma katılım talepleri Travel Turkey İzmir&rsquo;in bu yılda yeni iş birlikleri i&ccedil;in ticari bir platform olacağını g&ouml;stermektedir. Her 2 salonunda B2B&rsquo;ye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fuar ilk 2 g&uuml;n sadece profesyonel ziyaret&ccedil;iye, Cumartesi ise halka (B2C) a&ccedil;ık olacaktır. Fuar 2019 yılında 20.000 m2 nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/8df7648e-cc2c-4a8d-a3f2-8556c3f47841.JPG" style="width:50%" /></p> <h1 style="margin-left:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NDEKİ YENİ İŞ FIRSATLARI &amp; TRENDLER&nbsp;BU FUARDA!</span></span></span></h1> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan katılımlarla b&uuml;y&uuml;meye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve d&uuml;nya turizm sekt&ouml;r&uuml;nde bilinirliliğini artırmaya devam etmektedir. Yurt dışı trendlerini takip ederek gelişen ve B2B olarak b&uuml;y&uuml;yen fuarda her yıl yeni konseptler geliştirerek sekt&ouml;r&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yeni &ouml;zel b&ouml;l&uuml;mler oluşturulmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yılın &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml; ALTERNATİF TURİZM olup, son yıllarda macera turizmine artan ilgiden yola &ccedil;ıkarak oluşturulan bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n fuara bu yıl damga vurması hedeflenmektedir. Bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m, macera turizmine ve sporlarına y&ouml;nelik seyahat acentalarına, konaklama tesislerine, hizmet veren işletmelere, &uuml;r&uuml;n tedarik&ccedil;ilerine, kul&uuml;plere y&ouml;nelik bir&ccedil;ok firmaya ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak firmalar, ilk 2 g&uuml;n profesyonel ziyaret&ccedil;ilere fuarın son g&uuml;n&uuml; ise son t&uuml;keticilere hizmet ve &uuml;r&uuml;nlerini tanıtma imkanı bulacaklardır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/990778f8-1f9a-4154-a381-8030109748c6.JPG" style="width:70%" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff9933">SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ &Ouml;ZEL B&Ouml;L&Uuml;M&Uuml;!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/269bb45e-1cc1-4c88-805f-7762c7636e47.JPG" style="height:48px; width:324px" /></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl fuarda ilk defa; sekt&ouml;r&uuml;n dijitalleşme s&uuml;recindeki ihtiya&ccedil;larına bağlı olarak oluşturulan ve b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren <strong>TRAVEL TECHNOLOGY &Ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml;; </strong>bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak teknoloji firmaları, profesyonel ziyaret&ccedil;ilere turizm sekt&ouml;r&uuml;ne y&ouml;nelik olan &uuml;r&uuml;n ve teknolojilerini tanıtma imkanı bulacaklardır. Bu yıl da bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;erisine kurulacak <strong>&lsquo;Forum Alanında&rsquo; </strong>fuar boyunca yurt i&ccedil;i ve yurt dışından gelecek &ouml;nemli konuşmacılar sekt&ouml;rle bir araya gelerek sekt&ouml;rdeki gelişmeleri interaktif olarak paylaşacaklardır. <strong>ttitech Stage by HotelRunner Theater </strong>adıyla Travel Turkey İzmir&rsquo;de <strong>ttitech Seyahat Teknolojileri &Ouml;zel B&ouml;l&uuml;m&uuml; </strong>i&ccedil;erisinde kurulacak bu sahnede<strong>, </strong>2019 pazar sonu&ccedil;ları, 2020 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmeler tartışılacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/b6958151-eab1-46d1-bd3c-48678eed6e09.JPG" style="height:245px; width:747px" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">STANT &Uuml;CRETLERİNDE TUR OPERAT&Ouml;RLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA &Ouml;ZEL %25 İNDİRİM!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRAVEL TURKEY İZMİR fuarında sekt&ouml;r&uuml;n katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına T&Uuml;RSAB &uuml;yelerine %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca bu yıl 30 Ağustos&rsquo;a kadar yapılacak peşin &ouml;demelere y&ouml;nelik ekstra %15 indirim de mevcuttur.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI STANT DESTEKLERİ</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Fuarımız <strong>KOSGEB </strong>ve <strong>İZMİR TİCARET ODASI (İTO) </strong>tarafından desteklenmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KOSGEB, </strong>KOBİ&lsquo;lere en fazla 50 m2&rsquo;ye kadar <strong>m2 </strong><strong>başına 100.-TL</strong>, <strong>İzmir Ticaret Odası ise &uuml;yelerine 40m2ye kadar %60 </strong>oranında teşvik imkanı sunmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı nitelikli katılımcı ve ziyaret&ccedil;isiyle emin adımlar ile b&uuml;y&uuml;meye ve gelişmeye devam ederken sizleri de aramızda katılımcı olarak g&ouml;rmeyi diler, detaylı bilgi i&ccedil;in sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9900">STANT YERİ TEKLİFİ VE DİĞER DETAYLAR İ&Ccedil;İN İLETİŞİM:</span></span></span></p> <p><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/assets/mailings/tursab_080219/images/logo.jpg" /></p> <p><strong>Esra TOLGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 50&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="mailto:esra.tolgay@tursab.org.tr">esra.tolgay@tursab.org.tr</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><strong>Sevin&ccedil; DİVRİKLİ</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 20</p> <p><a href="mailto:sevinc.divrikli@tursab.org.tr">sevinc.divrikli@tursab.org.tr</a></p> truefalseApproved2019-07-18T15:23:21.5872019-07-18T17:08:00.431807Temmuz20191807Temmuz20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR