525c37c4-a0f8-444b-b902-a92481b53822TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu Resmi Uygulamasıtursab-24olagan-genel-kurulu-resmi-uygulamasi-1truetursab-24olagan-genel-kurulu-resmi-uygulamasi-12019-11-29T20:21:542019-11-29T20:21:54false24. TÜRSAB Olağan Genel Kurulu'nda tüm süreci yakından takip edebilmek için resmi mobil uygulamamızı aşağıdaki adımları takip ederek indirebilirsiniz./Images/Content/525c37c4-a0f8-444b-b902-a92481b53822-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &Uuml;yelerimiz;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">24. T&Uuml;RSAB Olağan Genel Kurulu&#39;nda t&uuml;m s&uuml;reci yakından takip edebilmek i&ccedil;in resmi mobil uygulamamızı aşağıdaki adımları takip ederek indirebilirsiniz.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><em>Uygulama Adı: mİTalent</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/73a9dca2-f1de-443f-993f-f1dc65c2c568.jpg"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/73a9dca2-f1de-443f-993f-f1dc65c2c568.jpg" /></a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Uygulamanın indirilmesi:</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>IOS i&ccedil;in Apple Storedan indirmek i&ccedil;in;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. <a href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fapp%2Fid1342401694&amp;data=01%7C01%7Cgenelsekreter%40tursab.org.tr%7C30bb95b6084544bd528c08d774144e37%7C787568854a244573ba91a97525c025c7%7C1&amp;sdata=wRvcJr8tO8HwaigU5bEyWUCIY%2B6Lv7Zse2cZ2viQVus%3D&amp;reserved=0">https://itunes.apple.com/app/id1342401694</a> &nbsp;adresinden MiTalent uygulamasını indir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Event code alanına <strong>24tursab </strong>yazarak uygulamayı mobil cihazlarınıza kurabilirsiniz.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mobil Uygulama Yardımı <a href="http://tursab.ver.us">http://tursab.ver.us</a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Android i&ccedil;in Google Play&rsquo;den indirmek i&ccedil;in;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. <a href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.eventwo.mitalent&amp;data=01%7C01%7Cgenelsekreter%40tursab.org.tr%7C30bb95b6084544bd528c08d774144e37%7C787568854a244573ba91a97525c025c7%7C1&amp;sdata=UStv1%2B8RX6p5Yg43iNeyglPF44IidL4ShFz4Z8XIEkE%3D&amp;reserved=0">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventwo.mitalent</a> adresinden MiTalent uygulamasını indir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. Event code alanına <strong>24tursab </strong>yazarak uygulamayı mobil cihazlarınıza kurabilirsiniz.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">3. Mobil Uygulama Yardımı <a href="http://tursab.ver.us">http://tursab.ver.us</a></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Android ve IOS QR kodu aşağıdaki g&ouml;rsellerdedir.</span></span></p> truefalseApproved2019-11-29T20:26:21.3472019-11-29T20:37:26.0372911Kasım20192911Kasım20193c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğiturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligitrueturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligi2019-11-14T11:44:532019-11-14T11:44:53false“Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği”ne ait Step Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından siz Seyahat Acentalarını ilgilendiren bölümler hakkında aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur./Images/Content/3c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak (6. maddesi hari&ccedil;) y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren <u>7183 sayılı T&uuml;rkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında kanunun</u> 6&rsquo;ncı maddesinde &ldquo;<strong><em>Ajansın kuruluş ama&ccedil;larının ger&ccedil;ekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak &uuml;zere turizm payı alınır</em></strong>&rdquo; h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.&nbsp; <u>İlgili maddenin 2&rsquo;nci fıkrasının (&ccedil;) bendinde <strong>seyahat acentalarından (m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hari&ccedil;) onbinde yedi bu&ccedil;uk oranında turizm payı alınacağı</strong> belirtilmiştir. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm payı beyanı ve tahsiline ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin, Tanımlar başlıklı 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinde seyahat acentası; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeler olarak tanımlanmıştır. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7183 sayılı Kanun ile <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nde yer alan d&uuml;zenlemelere g&ouml;re Seyahat Acentaları tarafından yapılacak işlemlere dair a&ccedil;ıklamalar aşağıda belirtilmiştir.</span></span></p> <p><u><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>A.&nbsp;Beyanı</strong></span></span></u></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.&nbsp;</strong>14/9/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından seyahat acentası belgesi alan işletmeler &ldquo;t<strong>urizm payı&rdquo; &ouml;demek</strong> ve &ldquo;<strong>Turizm Payı Beyannamesi&rdquo; vermekle m&uuml;kelleftir.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong>&nbsp;Seyahat Acentaları <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nin yayınlandığı tarihten itibaren en ge&ccedil; 15 g&uuml;n i&ccedil;inde;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.&nbsp;</strong>Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (<a href="https://ivd.gib.gov.tr">https://ivd.gib.gov.tr</a>) sistemi &uuml;zerinden elektronik ortamda başvurarak </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong>&nbsp;Veya dilek&ccedil;e ile (doğrudan ya da taahh&uuml;tl&uuml; posta yoluyla) yetkili vergi dairesine m&uuml;racaat ederek, Turizm payı m&uuml;kellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>c.&nbsp;</strong><u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığından ve yayımı tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğinden <u><strong>18/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar m&uuml;kellefiyet tesis işlemini ger&ccedil;ekleştirmek zorundadırlar.</strong></u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> <strong>Turizm Payı Beyannamesi;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.</strong> Kurumlar Vergisi m&uuml;kellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kooperatifler, İktisadi İşletmeler vb) i&ccedil;in aylık,</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong> Diğerleri (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) i&ccedil;in 3 aylık d&ouml;nemler halinde verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4. </strong>Turizm payı m&uuml;kellefiyeti 1/10/2019 tarihi itibariyle başladığından kurumlar vergisi m&uuml;kellefleri ilk aya ilişkin (01/10/2019-31/10/2019 d&ouml;nemine ilişkin) Turizm Payı Beyannamesini 30/11/2019 tarihine kadar kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5.</strong> Kurumlar vergisi dışında kalan m&uuml;kellefler (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) ilk Turizm Payı Beyannamesini (2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı i&ccedil;in) 31/01/2020 tarihine kadar vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6.</strong> Turizm Payı Beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7.</strong> Turizm payı, beyanname verme s&uuml;resi i&ccedil;inde (beyanname verilen ayın son g&uuml;n&uuml;) &ouml;denecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;<strong>8. </strong>Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar ilgili d&ouml;nemde satış veya gelir elde etmeseler dahi beyanname vermek zorundadırlar. Bu durumda beyanname &ldquo;Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır&rdquo; se&ccedil;eneği işaretlenerek verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>9.</strong> Beyanname m&uuml;kelleflerin (turizm payı &ouml;demek zorunda olanların) kendileri tarafından veya varsa 3568 sayılı Kanuna g&ouml;re yetkilendirdikleri meslek mensupları tarafından elektronik ortamda verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>10.</strong> Turizm Payı Beyannamesi vermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olanların bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay i&ccedil;erisinde bağlı bulundukları vergi dairesine y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B.</strong> <strong>Turizm Payı Hesabı ve Oranı</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11.</strong> Turizm Payı, Seyahat Acentalarının esas faaliyetleri ile ilgili elde ettikleri tutarlar &uuml;zerinden hesaplanacaktır. Bu tutarlara s&uuml;bvansiyonlar, vade farkları, kur farkları gibi hasılatlar ilave edilecek; satış iskontoları, iadeler, olumsuz kur farkları gibi indirimler d&uuml;ş&uuml;lecektir. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re net satışlar aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u><strong>Net Satışlar</strong></u> : (Esas Faaliyete İlişkin Satışlar + S&uuml;bvansiyonlar + Satış Tarihindeki Vade Farkları + İhracatla İlgili D&ouml;nem İ&ccedil;inde Ortaya &Ccedil;ıkan Kur Farkları) &ndash; (Satış İskontoları + Satış İadeleri + İhracatla İlgili D&ouml;nemde Ortaya &Ccedil;ıkan Olumsuz Kur Farkları)</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>12.</strong> Seyahat Acentaları tarafından yapılacak m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde seyahat acentası faaliyetleri dışında elde edilen hasılatlar turizm payı hesabında dikkate alınmayacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>13.</strong> Turizm Payı hesabında tahakkuk esası ge&ccedil;erli olacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>14.</strong> Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları i&ccedil;in on binde yedi bu&ccedil;uk&rsquo;tur (Turizm Payı Matrahı X 0,00075).</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C.</strong> <strong>Diğer Hususlar</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>15.</strong> Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun h&uuml;k&uuml;mleri uygulanır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>16.</strong> Bu durumda herhangi bir şekilde s&uuml;resinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi VUK&rsquo;daki esaslara g&ouml;re s&uuml;resinden sonra pişmanlıkla verilebileceği gibi, s&uuml;resinde verilen beyannameler i&ccedil;in daha sonradan d&uuml;zeltme beyannamesi de verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>17.</strong> Tahakkuk ettiği halde s&uuml;resinde &ouml;denmeyen Turizm Payı i&ccedil;in &ouml;deme tarihinde 6183 sayılı Kanuna g&ouml;re gecikme zammı uygulanacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>18.</strong> &Ouml;denen Turizm Payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi m&uuml;kellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından <u><strong>04.11.2019 tarihinde yapılan duyuru ile</strong></u>, turizm payı beyannamesinin uygulamaya a&ccedil;ılmış olduğu ve m&uuml;kelleflerce beyanname d&uuml;zenleme programı (BDP) g&uuml;ncellenmek suretiyle bilgisayarlarına indirilebileceği ve <strong>beyanname vermek zorunda olan m&uuml;kelleflerin m&uuml;kellefiyet a&ccedil;ılışı i&ccedil;in İnteraktif Vergi Dairesi &uuml;zerinden Turizm Payı M&uuml;kellefiyeti A&ccedil;ılış Dilek&ccedil;esi doldurmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulundukları vergi dairelerine dilek&ccedil;e ile m&uuml;racatta bulunabilecekleri</strong> a&ccedil;ıklaması yapılmıştır. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm Payı ve Turizm Payı Beyannamesi ile ilgili yayımlanan 7183 sayılı Kanun, 1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ve 4/11/2019 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu&rsquo;nun birer &ouml;rneği yazımıza eklenmiş olup, teredd&uuml;t edilen &ouml;zellikli konulara ilişkin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.</span></span></p> truefalseApproved2019-11-14T12:08:56.5572019-11-20T12:27:31.9471411Kasım20191411Kasım201944c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7dSeyahat Acentalarımızı TÜRSAB Aracılığı ile SGK Teşviklerinden Faydalandırma Projesiseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-1trueseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-12019-11-01T17:37:202019-11-01T17:37:20falseSGK tesviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir./Images/Content/44c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7d-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK teşviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK&rsquo;nın belirli kanunlara g&ouml;re &ccedil;ok sayıda işvereni ve &ccedil;alışanı teşviklerle desteklemesidir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Teşviklerden yararlanmak i&ccedil;in &ccedil;alışan sayısında belirli bir sınır yoktur. K&uuml;&ccedil;&uuml;k veya b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı t&uuml;m iş yerleri bu hakka sahiptirler.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB olarak; &Uuml;yelerimizin geriye d&ouml;n&uuml;k veya ge&ccedil;mişten bug&uuml;ne kadar faydalanamadığı, eksik faydalandığı ya da faydalanabileceği t&uuml;m Sosyal G&uuml;venlik Teşvik kalemlerini inceleyerek, her bir seyahat acentamızın ne kadar teşvikten faydalanıp ne kadar tasarruf edeceklerini analiz etmeyi ve teşviklerden faydalanmak i&ccedil;in yapılması gereken operasyonel desteği vermeyi hedefliyoruz. </strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;rece dahil olmak i&ccedil;in, SGK kullanıcı adınız ve şifrelerinizi dilerseniz &nbsp;<a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"><strong><u>tursab</u></strong><strong>tesvik@experto.com.tr</strong></a><a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"> </a>&nbsp;mail adresine g&ouml;nderebilir; dilerseniz de <strong>0212 259 84 04 &ndash; 328 / 329 / 330 / 331</strong> telefon numaralarından bizlere ulaştırarak s&ouml;z konusu kullanıcı adı ve şifrelerini iletebilirsiniz. Konuyla ilgili t&uuml;m sorularınızı ise yine bu iletişim bilgileri &uuml;zerinden paylaşabilirsiniz. &nbsp;SGK teşviklerinden en iyi şekilde faydalanmanız ve optimum d&uuml;zeyde maliyet tasarrufu sağlamanız hedefiyle Birliğimiz tarafından hazırlanan bu proje &ccedil;er&ccedil;evesindeki geri d&ouml;n&uuml;şlerinizi &ouml;nemle rica ederiz.</span></span></p> <h1><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HtRvlTBrxvY"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK Teşviklerinden Nasıl Faydalanılır? video i&ccedil;in tıklayınız.</span></span></a></h1> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2019-11-01T17:41:42.1832019-11-12T22:00:48.1870111Kasım20190111Kasım201997265289-2892-4e45-a436-71f4ebca569d 24. Olağan Genel Kurulu Hakkında Önemli Duyuru24uncu-olagan-genel-kurulu-onemli-duyurutrue24uncu-olagan-genel-kurulu-onemli-duyuru2019-10-30T14:44:312019-10-30T14:44:31falseBilindiği üzere; TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedayi Cad. No:3 Maçka Şişli/İstanbul adresinde, seçimler ise 1 Aralık 2019 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00’da gerçekleştirilecektir./Images/Content/97265289-2892-4e45-a436-71f4ebca569d-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sayın Genel Kurul Katılımcısı, </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilindiği &uuml;zere; T&Uuml;RSAB 24&rsquo;&uuml;nc&uuml; Olağan Genel Kurulu&rsquo;nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 g&uuml;n&uuml; saat 10.00&rsquo;da, birinci toplantıda &ccedil;oğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı<strong> 30 Kasım 2019 Cumartesi g&uuml;n&uuml; saat 09.00&rsquo;da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu &ndash; Dar&uuml;lbedayi Cad. No:3 Ma&ccedil;ka Şişli/İstanbul adresinde, se&ccedil;imler ise</strong><strong> 1 Aralık 2019 Pazar g&uuml;n&uuml; L&uuml;tfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00&rsquo;da</strong> ger&ccedil;ekleştirilecektir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu &ccedil;er&ccedil;evede; Olağan Genel Kurul organizasyonu i&ccedil;in seyahat acentası temsilcileri adına d&uuml;zenlenecek genel kurul kartlarının hazırlığının tamamlanabilmesi i&ccedil;in aşağıda belirtilen hususları dikkatlerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.</strong> T&Uuml;RSAB 24&rsquo;&uuml;nc&uuml; Olağan Genel Kurulu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleşecek genel kurul Organizasyonu kapsamında, Genel Kurul&rsquo;a katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi i&ccedil;in <strong>1 Kasım 2019 g&uuml;n&uuml;ne kadar tarafımıza ulaştırılması gereken form ve eklerinin, Siz Değerli &Uuml;yelerimizden yeterli bilgi akışı sağlanamaması sebebiyle <u>4 Kasım 2019 Pazartesi g&uuml;n&uuml;</u></strong><u> <strong>mesai bitimine kadar uzatılmış</strong></u><strong> olduğu ve bu tarihe kadar duyurumuz ekindeki formlardan şirketiniz temsil şekline uygun olan formun doldurularak ekleri ile birlikte </strong>tarafımıza bildirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong> 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda seyahat acentası sahibi t&uuml;zel kişinin temsil ve ilzam yetkisinin birden &ccedil;ok kişide bulunması halinde;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- <strong>Limited şirketlerde, </strong>şirket m&uuml;d&uuml;rleri m&uuml;şterek imza yetkilisi ise, oy kullanma hakkı bir m&uuml;d&uuml;r tarafından kullanılacağından bu kişinin kim olacağının ilgili şirket m&uuml;d&uuml;rler kurulunca alınacak karar ile belirlenmesi ve kararın aslı veya noter onaylı suretinin ibrazının,&nbsp; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>- Anonim şirketlerde </strong>ise<strong> </strong>m&uuml;şterek imza yetkililerinden kimin şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanacağının Y&ouml;netim Kurulu kararı ile belirlenmesi ve kararın aslının veya noter onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu belirtilmiştir. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> İşbu duyurumuzda belirtilmiş olan limited şirketlerde veya anonim şirketlerde, şirketi temsile birden fazla kişinin birlikte yetkili kılınması halinde, yani m&uuml;şterek yetkinin s&ouml;z konusu olması halinde duyurumuz ekinde bulunan karar &ouml;rnekleri kullanılmak suretiyle alınacak kararların noter onaylı suretlerinin tarafımıza g&ouml;nderilmesi gerekliliğini &ouml;nemle duyururuz. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4.</strong> Son olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda, seyahat acentanız tarafından doldurulacak form ekinde seyahat acentası sahibi t&uuml;zel kişinin temsil ve ilzam yetkisini g&ouml;sterir evrakın Birliğimize ulaştırması gerektiği bildirilmiş olup, tarafımıza ulaştırılan evrakların bir kısmında temsil ve ilzam yetkilisinin isminin bulunmadığı anlaşılmıştır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Genel Kurul&rsquo;da <strong><u>SEYAHAT ACENTASI SAHİBİ T&Uuml;ZEL KİŞİNİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİNİN YETKİSİNİ G&Ouml;STERİR</u></strong> aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin form ekinde g&ouml;nderilmesi gerekmektedir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- G&uuml;ncel ve Ge&ccedil;erli Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( aslı )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- İmza Sirk&uuml;leri ( noterden aslı gibidir onaylı sureti )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ticaret Sicil Gazetesi ( aslı )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yukarıda belirtilen hususları &ouml;nemle bilgilerinize sunarız. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)&nbsp; </strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek:</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1- <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c17dd324-99b5-4995-8149-de4468dbcb1c.docx">Limited Şirketlerde <strong>m&uuml;şterek yetkili bulunması halinde</strong> &ouml;rnek m&uuml;d&uuml;rler kurulu kararı</a> </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2- <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/0bc24c69-8a61-4ff3-bade-f28165a84a17.docx">Anonim Şirketlerde <strong>m&uuml;şterek yetkili bulunması halinde</strong> &ouml;rnek y&ouml;netim kurulu kararı</a> </span></span></p> truefalseApproved2019-10-30T14:53:35.222019-11-12T16:09:57.553010Ekim20193010Ekim2019e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ecTÜRSAB'a Kalite Tescilitursaba-kalite-tescilitruetursaba-kalite-tescili2019-10-25T14:50:062019-10-25T14:50:06trueBirliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda yürütülen disiplinli çalışma ve denetim süreçlerinin tümünü başarıyla sonuçlandırarak, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı./Images/Content/e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ec-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len disiplinli &ccedil;alışma ve denetim s&uuml;re&ccedil;lerinin t&uuml;m&uuml;n&uuml; başarıyla sonu&ccedil;landırarak, ISO: 9001 Kalite Y&ouml;netim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;reci değerli ve etkin kılabilmek amacıyla &ccedil;alışmalarını titizlik i&ccedil;erisinde s&uuml;rd&uuml;ren t&uuml;m idari ve profesyonel kadromuzu tebrik ediyor; her ge&ccedil;en g&uuml;n daha da &ccedil;ağdaşlaşan T&Uuml;RSAB kimliğinin turizmimize ve sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;ze hayırlı olmasını diliyoruz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ea783ee2-820c-4a9f-a2ed-8eed41140346.jpg" style="width:70%" /></p> truefalseApproved2019-10-25T14:58:35.2532019-10-25T18:31:50.8772510Ekim20192510Ekim20190b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaların Temsil ve İlzama Yetkili Sahip ve Ortakları için Vize Başvuru Hizmetitursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmettruetursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmet2019-07-30T17:12:132019-07-30T17:12:13falseBirliğimiz üyesi tüm seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara’dan yapılacak başvurularda ‘’Vize Başvuru’’ desteği sağlamak amacıyla kurulan TÜRSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor. /Images/Content/0b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1-thumb.jpg<p>Birliğimiz &uuml;yesi t&uuml;m seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara&rsquo;dan yapılacak başvurularda &lsquo;&rsquo;Vize Başvuru&rsquo;&rsquo; desteği&nbsp;sağlamak amacıyla kurulan T&Uuml;RSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor.&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Destek Hizmeti, aşağıdaki prensipler kapsamında seyahat acentalarının vize s&uuml;re&ccedil;lerine destek oluyor: </strong></p> <ol> <li>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası sahipleri veya ortakları, Schengen &uuml;lkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda&rsquo;da turistik ve ticari ama&ccedil;lı vize başvurularını yapabiliyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız, vize başvuru hizmetlerini ilgili &uuml;lkelerin Başkonsolosluk ve B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirlerinden ger&ccedil;ekleştiriyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız sadece vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirme, eksik evrakları tamamlama ve işlemi tamamlanmış pasaportların teslim alınması konularında hizmet veriyor.<br /> Departmanımız, aynı zamanda vize başvuruları i&ccedil;in de bir koordinasyon desteği sağlıyor.&nbsp;Başvuru sahiplerinin; başvuru yapacağı &uuml;lkeyi, başvuru yapacağı vize kategorisini belirtmesi gerekmekte olup, departmanımız danışmanlık hizmeti istenen konulara dair y&ouml;nlendirmeleri yapmayacaktır.<br /> &nbsp;</li> <li>İstanbul ve Ankara&rsquo;dan vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirecek &uuml;yelerimiz hazırlamış olduğu evrakları şahsen veya seyahat acentası tarafından usul&uuml;ne uygun olarak yetkilendirilmiş &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığı ile Birliğimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.<br /> İstanbul ve Ankara dışında ikamet eden ancak İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin yetki alanlarında olan &uuml;yelerimiz, vize başvuru dosyalarını Birliğimize kargo ile iletebilecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuru s&uuml;recinde yetkili tek mercii ilgili konsolosluklar olup;</li> </ol> <ul> <li>Vize başvurularının sonu&ccedil;lanma s&uuml;resi,</li> <li>Vize başvurularının olumlu y&ouml;nde sonu&ccedil;lanması,</li> <li>Vize s&uuml;relerinin belirlenmesi,<br /> hususlarında Birliğimizin m&uuml;dahale yetkisi bulunmuyor.</li> </ul> <ol start="6"> <li>T&Uuml;RSAB&rsquo;a yapılacak vize m&uuml;racaatlarında vize işlemleri sonu&ccedil;lanıncaya kadar herhangi bir mazeret belirtilerek, pasaportun geri alınması m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yapılacak m&uuml;racaatlarda bu hususun g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması tarafımızdan rica olunur.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuruları i&ccedil;in hazırlanması gereken evraklar; vize istenilen &uuml;lkeye ve seyahat i&ccedil;eriğine g&ouml;re farklılık g&ouml;stermektedir. G&uuml;ncel evrak bilgisi i&ccedil;in T&Uuml;RSAB Vize Birimi ile iletişime ge&ccedil;ilmelidir.<br /> &nbsp;</li> <li>&Uuml;lkeden &uuml;lkeye farklılık g&ouml;steren vize har&ccedil; bedeli tutarları yetkililerimiz tarafından sizlere bildirilecek olup, har&ccedil; bedelleri Birliğimiz hesabına yatırılarak &ouml;deme dekontu başvuru esnasında T&Uuml;RSAB Vize departmanına iletilmelidir. &Ouml;demesi yapılmamış veya eksik evrak ile g&ouml;nderilen vize başvuru dosyaları, Birliğimizce işleme alınmamaktadır.<br /> &nbsp;</li> <li>Birliğimiz hesabına yatırılacak olan vize &uuml;cret dekontunun a&ccedil;ıklama kısmında aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:</li> </ol> <ul> <li>Vize başvuru sahibinin adı soyadı,</li> <li>Seyahat acentasının unvanı,</li> <li>Vize başvurusunda bulunulacak &uuml;lke,<br /> &nbsp;</li> </ul> <ol start="10"> <li>&nbsp;Vize talebinin reddedilmesi durumunda, &ouml;denmiş olan vize &uuml;cretleri ve başvuru evrakları iade edilmeyecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İlk Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin başvuru sırasında şahsen bulunması zorunludur. 25 Eyl&uuml;l 2014 tarihinden itibaren Schengen vizesi i&ccedil;in başvuru yapan başvuru sahiplerinin biometrik verilerini (Alınan parmak izi bilgileri 5 yıl s&uuml;reyle ge&ccedil;erli olacaktır. Malta, Polonya, Avusturya, Norve&ccedil;, Finlandiya, Litvanya hari&ccedil;.) Avrupa Vize Bilgi Sistemi&#39;ne kaydettirmesi zorunludur.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İşlemi tamamlanmış t&uuml;m pasaportlar T&Uuml;RSAB Vize Departmanı yetkililerimiz tarafından teslim alınacaktır. Ancak İspanya ve Malta vize başvuruları i&ccedil;in İstanbul dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin pasaportları Konsolosluk kargo birimince başvuru sahiplerine &uuml;cret karşılığında g&ouml;nderilecektir.&nbsp;</li> </ol> <ul> <li>Pasaportlarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığıyla teslim alacak &uuml;yelerimiz, şirket antetli k&acirc;ğıdına yazılmış kaşe ve ıslak imzalı vek&acirc;letname belgesine ek olarak teslim alacak kişinin kimlik fotokopisini de yetkililerimize sunmaları gerekmektedir.</li> </ul> <ol start="13"> <li>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Hizmeti ile ilgili &ouml;nemli bilgiler &amp; vize y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri, vize talep formu ve T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri ekte yer almaktadır.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla vize başvuru hizmeti almak isteyen seyahat acentalarımızın vize uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi almak i&ccedil;in <a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a>e-mail adresine soru ve&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlerini iletmeleri &ouml;nemle rica olunur.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla yapılacak olan vize başvuruları ilgili &uuml;lkenin İstanbul ve Ankara&rsquo;daki vize başvuru merkezlerine T&Uuml;RSAB yetkili personelleri aracılığıyla teslim ediliyor.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı Aracılığıyla Vize Alınabilecek &Uuml;lkeler </strong></p> <p>Almanya, ABD, Avusturya, Bel&ccedil;ika, Bulgaristan, &Ccedil;ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsve&ccedil;, İsvi&ccedil;re, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, L&uuml;ksemburg, Macaristan, Malta, Norve&ccedil;, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlgili Birim / İrtibat: </strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez / İstanbul </strong></p> <p><strong>Vize Departmanı </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0212 259 84 04</p> <p><strong>Dahili Numaralar:295/367/368 </strong></p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza 10C 4.Kat 34349 Fulya/Beşiktaş/İstanbul </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Ankara Vize Ofisi </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0312 212 33 67</p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:emin.yildirim@tursab.org.tr">emin.yildirim@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak No:39/6 &Ccedil;ankaya / Ankara </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vize Başvuru Hizmeti i&ccedil;in Hesap Numaraları </strong></p> <p><strong>Yapı ve Kredi Bankası /Fulya Şubesi (1220) </strong></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi </strong></p> <p><strong>TL IBAN </strong>:TR64 0006 7010 0000 0057 6763 10</p> <p><strong>USD IBAN </strong>:TR95 0006 7010 0000 0055 6358 42</p> <p><strong>EURO IBAN </strong>:TR26 0006 7010 0000 0055 6471 72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ek-1: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ddc7e0c6-4da7-4965-8b2d-809c13c8e951.doc">&Ouml;nemli Bilgiler &amp; &Ouml;nemli Duyurular i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-2: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/012cc7f5-f381-4f8f-897f-7b884c8b5861.xlsx">Vize Talep Formu&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-3: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/b62d14f0-727b-4aec-ab2d-06e3c70acfe9.docx">T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> truefalseApproved2019-07-30T17:17:26.162019-07-30T17:29:20.4273007Temmuz20193007Temmuz2019d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019travel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-2019truetravel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-20192019-07-18T15:14:382019-07-18T15:14:38falseTravel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019/Images/Content/d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/52d7db83-d3e6-46a4-9e8c-3ce6b01a13b7.JPG" style="width:%100" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı himayelerinde d&uuml;zenlenen &lsquo;Travel Turkey İzmir&rsquo; Turizm Fuar ve Kongresi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin turizm alanındaki en &ouml;nemli buluşmalarından biri olarak T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla <strong>13. kez 5-7 Aralık 2019 </strong>tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl 43 farklı &uuml;lkeden 1.217 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 101 farklı &uuml;lkeden 44.022 kişi tarafından ziyaret edilmiş, ger&ccedil;ekleşen ticari g&ouml;r&uuml;şmeler, satın alıcılarla yapılan anlaşmalar ve artan nitelikli ziyaret&ccedil;isiyle katılımcıları fuarda hedeflerine ulaştırmıştır. 2019 yılında da artan yeni firma katılım talepleri Travel Turkey İzmir&rsquo;in bu yılda yeni iş birlikleri i&ccedil;in ticari bir platform olacağını g&ouml;stermektedir. Her 2 salonunda B2B&rsquo;ye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fuar ilk 2 g&uuml;n sadece profesyonel ziyaret&ccedil;iye, Cumartesi ise halka (B2C) a&ccedil;ık olacaktır. Fuar 2019 yılında 20.000 m2 nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/8df7648e-cc2c-4a8d-a3f2-8556c3f47841.JPG" style="width:50%" /></p> <h1 style="margin-left:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NDEKİ YENİ İŞ FIRSATLARI &amp; TRENDLER&nbsp;BU FUARDA!</span></span></span></h1> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan katılımlarla b&uuml;y&uuml;meye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve d&uuml;nya turizm sekt&ouml;r&uuml;nde bilinirliliğini artırmaya devam etmektedir. Yurt dışı trendlerini takip ederek gelişen ve B2B olarak b&uuml;y&uuml;yen fuarda her yıl yeni konseptler geliştirerek sekt&ouml;r&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yeni &ouml;zel b&ouml;l&uuml;mler oluşturulmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yılın &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml; ALTERNATİF TURİZM olup, son yıllarda macera turizmine artan ilgiden yola &ccedil;ıkarak oluşturulan bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n fuara bu yıl damga vurması hedeflenmektedir. Bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m, macera turizmine ve sporlarına y&ouml;nelik seyahat acentalarına, konaklama tesislerine, hizmet veren işletmelere, &uuml;r&uuml;n tedarik&ccedil;ilerine, kul&uuml;plere y&ouml;nelik bir&ccedil;ok firmaya ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak firmalar, ilk 2 g&uuml;n profesyonel ziyaret&ccedil;ilere fuarın son g&uuml;n&uuml; ise son t&uuml;keticilere hizmet ve &uuml;r&uuml;nlerini tanıtma imkanı bulacaklardır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/990778f8-1f9a-4154-a381-8030109748c6.JPG" style="width:70%" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff9933">SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ &Ouml;ZEL B&Ouml;L&Uuml;M&Uuml;!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/269bb45e-1cc1-4c88-805f-7762c7636e47.JPG" style="height:48px; width:324px" /></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl fuarda ilk defa; sekt&ouml;r&uuml;n dijitalleşme s&uuml;recindeki ihtiya&ccedil;larına bağlı olarak oluşturulan ve b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren <strong>TRAVEL TECHNOLOGY &Ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml;; </strong>bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak teknoloji firmaları, profesyonel ziyaret&ccedil;ilere turizm sekt&ouml;r&uuml;ne y&ouml;nelik olan &uuml;r&uuml;n ve teknolojilerini tanıtma imkanı bulacaklardır. Bu yıl da bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;erisine kurulacak <strong>&lsquo;Forum Alanında&rsquo; </strong>fuar boyunca yurt i&ccedil;i ve yurt dışından gelecek &ouml;nemli konuşmacılar sekt&ouml;rle bir araya gelerek sekt&ouml;rdeki gelişmeleri interaktif olarak paylaşacaklardır. <strong>ttitech Stage by HotelRunner Theater </strong>adıyla Travel Turkey İzmir&rsquo;de <strong>ttitech Seyahat Teknolojileri &Ouml;zel B&ouml;l&uuml;m&uuml; </strong>i&ccedil;erisinde kurulacak bu sahnede<strong>, </strong>2019 pazar sonu&ccedil;ları, 2020 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmeler tartışılacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/b6958151-eab1-46d1-bd3c-48678eed6e09.JPG" style="height:245px; width:747px" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">STANT &Uuml;CRETLERİNDE TUR OPERAT&Ouml;RLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA &Ouml;ZEL %25 İNDİRİM!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRAVEL TURKEY İZMİR fuarında sekt&ouml;r&uuml;n katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına T&Uuml;RSAB &uuml;yelerine %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca bu yıl 30 Ağustos&rsquo;a kadar yapılacak peşin &ouml;demelere y&ouml;nelik ekstra %15 indirim de mevcuttur.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI STANT DESTEKLERİ</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Fuarımız <strong>KOSGEB </strong>ve <strong>İZMİR TİCARET ODASI (İTO) </strong>tarafından desteklenmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KOSGEB, </strong>KOBİ&lsquo;lere en fazla 50 m2&rsquo;ye kadar <strong>m2 </strong><strong>başına 100.-TL</strong>, <strong>İzmir Ticaret Odası ise &uuml;yelerine 40m2ye kadar %60 </strong>oranında teşvik imkanı sunmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı nitelikli katılımcı ve ziyaret&ccedil;isiyle emin adımlar ile b&uuml;y&uuml;meye ve gelişmeye devam ederken sizleri de aramızda katılımcı olarak g&ouml;rmeyi diler, detaylı bilgi i&ccedil;in sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9900">STANT YERİ TEKLİFİ VE DİĞER DETAYLAR İ&Ccedil;İN İLETİŞİM:</span></span></span></p> <p><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/assets/mailings/tursab_080219/images/logo.jpg" /></p> <p><strong>Esra TOLGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 50&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="mailto:esra.tolgay@tursab.org.tr">esra.tolgay@tursab.org.tr</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><strong>Sevin&ccedil; DİVRİKLİ</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 20</p> <p><a href="mailto:sevinc.divrikli@tursab.org.tr">sevinc.divrikli@tursab.org.tr</a></p> truefalseApproved2019-07-18T15:23:21.5872019-07-18T17:08:00.431807Temmuz20191807Temmuz20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
BAŞKANIN MESAJI
Turizme ve Mesleğimize Değer Katmaya Devam
Firuz B. BAĞLIKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
DEVAMINI OKU
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER